Obwodnica Szalejowa Górnego w ciągu DK8

/Data podpisania umowy
na prace projektowe

01/02/2022

/Wartość umowy na prace projektowe

2 985 825,00 PLN brutto

/Planowany czas opracowania

41 miesięcy

/Nazwa kontraktu

Opracowanie Studium Techniczno - Ekonomiczno - Środowiskowego z elementami Koncepcji Programowej dla zadania pod nazwą "Budowa obwodnicy Szalejowa Górnego w ciągu drogi krajowej nr 8" wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Projektowany odcinek drogi krajowej nr 8 o długości ok. 3 km obejmie zaprojektowanie nowego śladu sieci dróg umożliwiających poprawę komunikacji na trasie od Szczytnej do Kłodzka oraz zapewnieni bezpieczeństwo mieszkańców Szalejowa Górnego.

Projekt obejmie wykonanie nowej infrastruktury tj.

budowa skrzyżowań;

budowa obiektów inżynierskich;

budowa zjazdów wynikających z zapotrzebowania w terenie;

budowa połączeń komunikajcyjnych do obsługi terenów przyległych do proojektowanej drogi;

budowa systemu odwodnienia projektowanego układu komunikacyjnego;

budowa urządzeń ochrony środowiska i wyposażenia drogi, kanałów technologicznych;

budowa urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego;

budowa oświetlenia drogowego;

wykonanie docelowego oznakowania pionowego i poziomego;

zapieczenia skarp

oraz przebudowa kolidującej infrastruktury technicznej.

Wymagania Użytkowe dla projektowanej drogi, obiektów oraz urządzeń budowlanych:

  • droga klasy technicznej GP
  • szerokość pasa ruchu: 3,50 m
  • szerokość poboczy gruntowych: 1,50 m
  • nawierzchnia: bitumiczna
  • kategoria ruchu: KR-5
  • dopuszczalne obciążenie nawierzchni: 115 kN/oś

//ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186, 53-139 Wrocław
tel. 71 334 73 00
e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

http://www.gddkia.gov.pl

//WYKONAWCA

TPF SP. z o.o.
ul. Postępu 14B
02-676 Warszawa
tel.: + 48 22 57 58 110
fax: + 48 22 57 58 111
e-mail: tpf@tpf.com.pl

http://www.tpf.com.pl/